Общи условия

Начало 9 Общи условия

Настоящите условия уреждат всички права и задължения на сайта и потребителите.

Общи условия за ползване на сайта

Последна актуализация: 04 февруари 2022г.

Моля, прочетете внимателно тези условия, преди да използвате нашият уеб сайт.

Интерпретация

Думите, чиято начална буква е главна, имат значения, определени при следните условия. Следващите определения имат едно и също значение, независимо дали се появяват в единствено или множествено число.

Определения

За целите на настоящите Общи условия:

  • Партньор означава субект, който контролира, се контролира от или е под общ контрол със страна, където „контрол“ означава собственост на 50% или повече от акциите, дялово участие или други ценни книжа, които имат право да гласуват за избор на директори или друг управляващ орган .
  • Държава се отнася за: България
  • Устройство означава всяко устройство, което има достъп до Услугата, като например компютър, мобилен телефон или цифров таблет.
  • Услугата се отнася до уебсайта.
  • Общи условия (наричани още „Условия“) означават тези Общи условия, които формират цялото споразумение между Вас и Компанията относно използването на Услугата. 
  • Услуга за социални медии на трета страна означава всякакви услуги или съдържание (включително данни, информация, продукти или услуги), предоставени от трета страна, които могат да бъдат показани, включени или предоставени от Услугата.
  • Уеб сайтът се отнася за сайтът на Path Of The Heart, достъпен от https://pathoftheheart.eu/
  • Вие означава физическото лице, което осъществява достъп или използва Услугата, или компанията, или друго юридическо лице, от името на което това лице осъществява достъп или използва Услугата, според случая.

Споразумение

Това са Общите условия, уреждащи използването на тази Услуга и споразумението, което действа между Вас и Компанията. Тези Общи условия определят правата и задълженията на всички потребители по отношение на използването на Услугата.

Вашият достъп и използване на Услугата зависи от приемането и спазването на тези Общи условия. Настоящите Общи условия важат за всички посетители, потребители и други, които имат достъп или използват Услугата.

С достъпа или използването на Услугата Вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Общи условия. Ако не сте съгласни с която и да е част от настоящите Общи условия, тогава няма да имате достъп до Услугата.

Вие декларирате, че сте на възраст над 18 години. Компанията не разрешава на лица под 18 години да използват Услугата.

Вашият достъп и използване на Услугата също зависи от приемането и спазването на Политиката за поверителност на Компанията. Нашата Политика за поверителност описва нашите политики и процедури относно събирането, използването и разкриването на Вашата лична информация, когато използвате Приложението или Уебсайта, и Ви разказва за Вашите права за поверителност и как законът Ви защитава. Моля, прочетете внимателно нашата политика за поверителност, преди да използвате нашата услуга.

Връзки към Други Сайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към уеб сайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или контролирани от Компанията.

Компанията няма контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уеб сайтове или услуги на трети страни. Освен това Вие потвърждавате и се съгласявате, че Компанията не носи отговорност, пряко или косвено, за каквито и да било щети или загуби, причинени или за които се твърди, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги, достъпни на или чрез всякакви такива уеб сайтове или услуги.

Силно ви съветваме да прочетете условията и правилата за поверителност на всички уеб сайтове или услуги на трети страни, които посещавате.

Прекратяване на Достъп

Можем да прекратим или спрем достъпа Ви незабавно, без предварително известие или отговорност, по каквато и да е причина, включително без ограничение, ако нарушите тези Общи условия.

При прекратяване Вашето право да използвате Услугата ще се преустанови незабавно.

Ограничаване на Отговорността

Независимо от всички щети, които може да понесете, цялата отговорност на Компанията и някой от нейните доставчици съгласно която и да е клауза на настоящите Условия и Вашето изключително средство за защита за всичко по-горе ще бъдат ограничени до сумата, действително платена от Вас чрез Услугата или 100лв. ако не сте закупили нищо чрез Услугата.

До максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, в никакъв случай Компанията или нейните доставчици не носят отговорност за каквито и да било специални, случайни, непреки или последващи вреди (включително, но не само, щети от загуба на печалби, загуба на данни или друга информация, за прекъсване на бизнеса, за лично нараняване, загуба на поверителност, произтичаща от или по някакъв начин свързана с използването или невъзможността за използване на Услугата, софтуер на трети страни и/или хардуер на трети страни, използвани с Услугата, или в противен случай във връзка с която и да е клауза на настоящите Условия), дори ако Компанията или който и да е доставчик са били уведомени за възможността от такива щети и дори ако средството за защита не изпълнява основната си цел.

Някои държави не позволяват изключването на косвени гаранции или ограничаване на отговорността за случайни или последващи щети, което означава, че някои от горните ограничения може да не се прилагат. В тези държави отговорността на всяка страна ще бъде ограничена до най-голямата степен, разрешена от закона.

Приложимо право

Законите на страната, с изключение на правилата за конфликт на закони, уреждат настоящите Условия и използването от ваша страна на Услугата. Използването от ваша страна на Приложението може също да бъде предмет на други местни, държавни, национални или международни закони.

Промени в Общите Условия

Запазваме си правото, по наше собствено усмотрение, да променяме или заменяме тези Условия по всяко време. Ако ревизията е съществена, ние ще положим разумни усилия да предоставим най-малко 30 дни предизвестие преди влизането в сила на новите условия. Какво представлява съществена промяна ще бъде определено по Наше усмотрение.

Продължавайки да осъществявате достъп или да използвате нашата услуга след влизането в сила на тези ревизии, вие се съгласявате да бъдете обвързани с ревизираните условия. Ако не сте съгласни с новите условия, изцяло или отчасти, моля, спрете да използвате уебсайта и Услугата.

Разрешаване на Спорове

Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) се предоставя от Европейската комисия, за да се гарантира по-безопасно и по-справедливо онлайн пазаруване чрез достъп до качествени инструменти за решаване на спорове.

Интернет страница: www.ec.europa.eu

Телефон: +32 2 299 11 11

Разрешаване на Спорове

Ако имате въпроси относно тези Общи Условия, можете да се свържете с нас на посочените телефони или имейл адрес.